Hanna Grajzer

Jestem
notariuszem
z 15-letnim
doświadczeniem


Testament notarialny

/ 17.03.2016Testament notarialny

Przepisy kodeksu cywilnego nie narzucają spadkodawcom formy sporządzenia testamentu, a jedynie wskazują jakim warunkom formalnym winny one odpowiadać.

Przepisy kodeksu cywilnego nie narzucają spadkodawcom formy sporządzenia testamentu, a jedynie wskazują jakim warunkom formalnym winny one odpowiadać. Wśród proponowanych rodzajów testamentów szczególne miejsce zajmuje testament w formie aktu notarialnego. Dokument ten gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. W pierwszej kolejności chroni przed sporządzeniem go w sposób sprzeczny z przepisami prawnymi, zapewnia odzwierciedlenie rzeczywistej woli spadkodawcy w sposób precyzyjny i czytelny, a jednocześnie zabezpiecza przed niepożądanym wpływem na testatora ewentualnych osób trzecich. Ponadto fakt pozostawiania oryginału testamentu w kancelarii notarialnej zapobiega zniszczeniu, sfałszowaniu lub ukryciu ostatniej woli zmarłego. Zasadą jest złożenie oświadczenia woli w kancelarii notarialnej, jednakże w sytuacjach wyjątkowych, gdy spadkodawca z usprawiedliwionych przyczyn nie może stawić się w kancelarii ( np.z powodu przebywania w szpitalu), oświadczenie może być złożone poza lokalem kancelarii. Przy dokonywaniu czynności niezbędne jest ustalenie przez notariusza, czy sporządzający testament działa swobodnie i świadomie, czy rozumie jego treść i znaczenie oraz czy akt ten jest zgodny z jego wolą.W przypadku złożenia oświadczenia woli w innym języku niż język polski, notariusz zobowiązany jest przywołać do czynności tłumacza przysięgłego danego języka celem przetłumaczenia woli spadkodawcy, a następnie przetłumaczenia treści odczytanego w języku polskim testamentu na język zrozumiały przez spadkodawcę. Pod aktem notarialnym podpisy  składają testator i notariusz. Jeżeli w akcie bierze udział osoba nieumiejąca bądź niemogąca pisać, możliwe jest wówczas złożenie przez nią na dokumencie tuszowego odcisku palca, obok którego inna osoba zamieści imię i nazwisko spadkodawcy oraz swój podpis chyba, że złożenie takiego odcisku nie jest możliwe, wtedy notariusz zamieszcza o tym wzmiankę w treści aktu.

 

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

/ 17.03.2016Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Istotą wprowadzenia do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego instytucji ustroju rozdzielności majątkowej z rozliczeniem dorobku było dostosowanie stosunków majątkowych małżeńskich do zasad gospodarki rynkowej

Istotą wprowadzenia do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego instytucji ustroju rozdzielności majątkowej z rozliczeniem dorobku było dostosowanie stosunków majątkowych małżeńskich do zasad gospodarki rynkowej i swobody ich kształtowania. Umowa o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stanowi kompilację dwóch elementów: rozdzielności majątkowej w trakcie trwania umowy – stąd odesłanie do stosowania przepisów o rozdzielności majątkowej i wspólności dorobku zgromadzonego przez małżonków w tym czasie, rozumianego jako wzrost wartości majątku po zawarciu umowy i to według stanu z chwili ustania rozdzielności i cen z chwili ich rozliczenia. Umożliwia to stronom samodzielność w prowadzeniu swoich interesów, jak również zapewnia małżonkom równowagę ekonomiczną i w tym zakresie jest bardziej sprawiedliwa niż rozdzielność majątkowa.

W przypadku ustania rozdzielności majątkowej małżonek o mniejszym dorobku może żądać wyrównania jego wartości poprzez zapłatę lub przeniesienie na niego posiadanych przez drugiego małżonka praw, przy czym należy pamiętać, że obowiązek wyrównania dorobku nie powstaje z mocy prawa.

 Nadto,jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się między innymi majątek nabyty przed zawarciem umowy oraz w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny, a także  prawa autorskie i pokrewne. Natomiast dolicza się wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków (wyłączając dokonane na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych) oraz usług świadczonych osobiście przez  jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka, a także nakłady i wydatki czynione z majątku jednego małżonka na majątek drugiego.

 Przy zawieraniu umowy majątkowej wydaje się być uzasadnione sporządzenie swoistego spisu posiadanego przez małżonków majątku, co w przyszłości wyeliminuje ewentualne spory.  

Testament ustny

/ 03.08.2015Testament ustny

Testament ustny jako forma testamentu szczególnego występuje najczęściej w praktyce. Testament ten może zostać sporządzony jedynie w trzech sytuacjach szczegółowo określonych przepisami prawa

Testament ustny jako forma testamentu szczególnego występuje najczęściej w praktyce. Testament ten może zostać sporządzony jedynie w trzech sytuacjach szczegółowo określonych przepisami prawa: gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, gdy wsutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca wówczas może oświadczyć swoją wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków, przy czym treść woli spadkodawcy może być spisana przez jednego ze świadków albo przez osobę trzecią przed upływem roku od złożenia oświadczenia przez spadkodawcę, z podaniem okoliczności jego złożenia: miejsca i daty oświadczenia oraz sporządzenia pisma, które zostanie podpisane przez spadkodawcę i dwóch świadków albo wszystkich świadków.

 

W przypadku, gdy treść testamentu nie została w powyższy sposób udokumentowana, możliwe jest jej stwierdzenie przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Taka redakcja przepisu budzi w praktyce wiele wątpliwości, na co wskazuje też niejednolite orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

 

Omawiając opisane powyżej przesłanki pozwalające na sporządzenie testamentu ustnego, konieczne jest zwrócenie uwagi na występujące tam pojęcia, a w szczególności - przekonanie spadkodawcy o istnieniu obawy rychłej śmierci. Zdaniem orzecznictwa obawa ta występuje nie tylko wtedy, gdy stan zdrowia spadkodawcy powiązany z innymi okolicznościami jak podeszłym wiekiem, przewlekłym schorzeniem czy nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, w świetle doświadczenia życiowego oraz wiedzy lekarskiej czynił te obawę realną, ale również w sytuacji subiektywnego przekonania o tym spadkodawcy, które znajduje oparcie w uzasadniających je okolicznościach. Należy podkreślić, że obawa rychłej śmierci musi istnieć w chwili sporządzania testamentu, nawet gdy później już nie wystąpiła. Każdorazowo trzeba brać pod uwagę całokształt okoliczności sporządzania testamentu. Natomiast w przypadku szczególnych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających zachowanie zwykłej formy testamentu należy przyjąć, że chodzi tu zarówno o zdarzenia o charakterze obiektywnym - wywołane przyczynami zewnętrznymi (klęski żywiołowe czy inne niecodzienne, odbiegające od normalności), jak również subiektywne, leżące po stronie spadkodawcy.

 

Umowa ograniczająca wspólność ustawową

/ 03.08.2015Umowa ograniczająca wspólność ustawową

Obowiązujące przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /k.r.o./ pozwalają przyszłym małżonkom /intercyza/ bądź małżonkom w trakcie trwania związku małżeńskiego na regulację stosunków majątkowych w przyszłości poprzez

Obowiązujące przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /k.r.o./ pozwalają przyszłym małżonkom /intercyza/ bądź małżonkom w trakcie trwania związku małżeńskiego na regulację stosunków majątkowych w przyszłości poprzez zawarcie między innymi umowy ograniczającej wspólność ustawową. Skutkiem zawarcia powyższej umowy jest wyłączenie z majątku wspólnego niektórych jego składników do których należą w szczególności: pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonków, także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonków. 

Kodeks nie wprowadził żadnego ograniczenia co do minimalnego zakresu posiadanego majątku wspólnego, a zatem pozostawił stronom decyzję,  co ma pozostać w majątku wspólnym, a co ma zostać z niego wyłączone. Nie ma przeszkód do tego, aby strony objęły wyłączeniem ze wspólności majątkowej prawa majątkowe określone rodzajowo bądź co do tożsamości występujące już w chwili zawarcia umowy w majątku wspólnym. Wyłączone ze wspólności majątkowej małżeńskiej prawa wchodzą w skład majątków osobistych małżonków, małżonkowie mogą dokonać też ich podziału, zgodnie z przyjętymi przez siebie ustaleniami i stosownie do własnych potrzeb.Jednakże co do zasady wyłączone ze wspólności prawa objęte są wspólnością udziałową.

Przyjęty przez małżonków ustrój majątkowy wpływa również na stosunki małżonków z osobami trzecimi. Istotne uregulowania w tym zakresie wprowadza art.471 k.r.o. wprowadzając zasadę, iż powołanie się na umowę majątkową wobec wierzycieli jest skuteczne tylko wtedy, gdy zawarcie umowy oraz jej rodzaj był im wiadomy. Zatem udowodnienie faktu, że wierzyciel wiedział o niej przed powstaniem wierzytelności, ciąży wyłącznie na małżonkach. W przeciwnym wypadku umowa ta nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Testament własnoręczny

/ 02.06.2015Testament własnoręczny

Testament własnoręczny stanowi najprostszą formę rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci.

Wymagania kodeksowe dotyczą jedynie sporządzenia go w całości pismem ręcznym (własnoręcznie, a nie przez inną osobę), podpisania go i opatrzenia datą. Wyłączone jest posługiwanie się drukarką komputerową, czy innym urządzeniem utrwalającym pismo, gdyż powinno ono wykazywać się cechami identyfikującymi jego autora. Może być sporządzone w języku obcym, o ile spadkodawca znał ten język. Przy czym brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu, o ile nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, jego treści, a także wzajemnego stosunku kilku testamentów. Ważny jest również testament własnoręczny zawarty w liście skierowanym do spadkobiercy, podpisany jedynie w sposób określający stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy.

Tylko oryginał testamentu jest testamentem, natomiast jego odpis, choćby sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę, nie może być uznany za testament. Testament nie może być uznany za skuteczny i nie wywołuje żadnych skutków prawnych w przypadku, gdy pismo własnoręczne spadkodawcy jest nieczytelne, a zatem wola  spadkodawcy nie jest rozpoznana. Istotną rolę przy testamencie własnoręcznym odgrywa podpis spadkodawcy. Powinien on się składać z imienia i nazwiska, jednakże samo złożenie nazwiska pod testamentem, o ile nie rodzi żadnych wątpliwości co do ustalenia osoby sporządzającej testament, też jest dopuszczalne. Również w przypadku nazwisk dwuczłonowych, wpisanie jednego nazwiska, nie powoduje nieważności testamentu. Dotyczy to także błędu w nazwisku, a możliwe jest podpisanie pseudonimem, o ile osoba się nim posługuje w obrocie prawnym.

Ponadto, jak przy innych formach testamentów, może być odwołany w całości bądź w części i dotyczą go wszelkie inne zasady dotyczące sporządzania bądź odwołania testamentu w szczególności: zdolność do jego sporządzenia bądź odwołania w kontekście przesłanek nieważności - występowania stanu wyłączającego świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (np. choroba psychiczna, zaburzenia świadomości spowodowane różnymi czynnikami), działanie pod wpływem błędu oraz pod wpływem groźby (dotyczy każdej groźby, nie tylko poważnej). Ocenia się ją wyłącznie na chwilę sporządzenia testamentu, a późniejsza jej utrata nie stanowi bezwzględnej przesłanki do nieważności postanowień testamentowych.

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

/ 02.06.2015Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Jedną z możliwości umownego uregulowania stosunków majątkowych małżonków, odmiennie od przyjętego ustawowego ustroju majątkowego, jest zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową.

Wprowadza ona bezudziałowy charakter wspólności, który  w trakcie trwania umowy nie może zostać przekształcony we współwłasność udziałową, a także żaden z małżonków nie może żądać w tym czasie podziału majątku wspólnego. Nie jest możliwe również rozporządzanie udziałem ani zobowiązywanie się do rozporządzania udziałem, który w przypadku ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym. Umowa ta określa rozszerzone zasady przynależności składników majątku do majątku wspólnego respektując jednak ograniczenia określone w przepisach ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mianowicie ustalono między innymi, iż nie można rozszerzyć wspólności na: przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu i darowizny, prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą do wspólności. W przypadku wątpliwości uznano, że przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączone do wspólności.

Ponadto rozszerzenie wspólności dotyczy również wierzytelności powstałych przed zawarciem umowy, gdzie dłużnikiem był tylko jeden z małżonków, stąd też wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność nie została rozszerzona.

Natomiast w razie ustania wspólności przyjmuje się domniemanie, że udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Przejście prawa własności

/ 23.04.2015Przejście prawa własności

W przypadku zawierania umów skutkujących przeniesieniem prawa własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości pojawia się pytanie dotyczące chwili nabycia rzeczy.

Dotyczy to sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Każda z tych umów wyposażona została nie tylko w skutek zobowiązujący do przeniesienia własności, ale również w skutek rzeczowy, który przenosi własność na nabywcę z chwilą zawarcia umowy. Stąd też postanowienia umów zobowiązująco – rozporządzających regulujące zapłatę ceny sprzedaży w terminie późniejszym po zawarciu umowy nie mają wpływu na przejście prawa własności na nabywcę.

Mogą wystąpić jednak sytuacje wyłączające natychmiastowe przeniesienie własności (skutek rzeczowy), czy to związane z obowiązującymi przepisami prawa (np.ustawowe prawo pierwokupu, zastrzeżenie w umowie zobowiązującej warunku lub terminu), czy to zależne od woli stron ( np. zastrzeżenie umownego prawa pierwokupu).  Powyższa zasada dotycząca podwójnego skutku doznaje jednak pewnych ograniczeń prawnych w przypadkach, gdy początkowo zawarta została umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, dokonany zapis, nastąpiło bezpodstawne wzbogacenie lub inne zdarzenie.

Aby własność rzeczy przeszła na nabywcę, konieczne jest zawarcie umowy przenoszącej własność w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej. A zatem zawarcie umowy rozporządzającej (przenoszącej własność) jest nierozerwalnie związane z tym zobowiązaniem i z niego bezpośrednio wynika. 

Sporządzenie testamentu

/ 23.04.2015Sporządzenie testamentu

Wśród czynności umożliwiających rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci istotną rolę odgrywa testament. Jest on czynnością prawną jednostronną jednego spadkodawcy (testamenty wspólne małżonków są nieważne).

Może być odwołany w całości bądź w części. Podstawową kwestią przy sporządzaniu bądź odwołaniu testamentu jest zdolność do jego sporządzenia bądź odwołania określana jako zdolność testowania. Ocenia się ją wyłącznie na chwilę sporządzenia testamentu, a późniejsza jej utrata nie stanowi bezwzględnej przesłanki do nieważności postanowień testamentowych. Przy sporządzaniu testamentu odmiennie (inaczej niż przy innych czynnościach cywilnoprawnych) zostały uregulowane wady oświadczenia woli. I tak testament jest nieważny, gdy został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (np. choroba psychiczna, zaburzenia świadomości spowodowane różnymi czynnikami), pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści oraz pod wpływem groźby (dotyczy każdej groźby, nie tylko poważnej).

Oceny ewentualnego wystąpienia opisanych wyżej wad oświadczenia woli dokonuje się również przy odwołaniu testamentu. Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu bądź działając w zamiarze odwołania testamentu – zniszczenie go lub pozbawienie cech, od których zależy jego ważność bądź dokonanie w nim zmian, z których wynika wola odwołania testamentu lub jego poszczególnych postanowień. Może wystąpić jednak sytuacja, że spadkodawca sporządził nowy testament nie odwołując poprzedniego, wówczas odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowo sporządzonego testamentu.

Natomiast jeśli spadkodawca w jednej dacie lub różnych datach  sporządził kilka testamentów, których treść da się wzajemnie ze sobą pogodzić, to wówczas istnieje kilka jednakowo skutecznych i ważnych testamentów. Na marginesie należałoby jeszcze zwrócić uwagę na język testamentu i sformułowanie go w taki sposób, aby jak najpełniej umożliwić realizację woli spadkodawcy i nadać mu rozsądną treść. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych należy dokonać takiej jego wykładni, która pozwoli utrzymać postanowienia testamentu w mocy i nadać im rozsądną treść.  

Regulacja małżeńskich stosunków majątkowych

/ 23.04.2015Regulacja małżeńskich stosunków majątkowych

Małżonkowie mogą regulować stosunki majątkowe zgodnie z własnymi interesami majątkowymi. Obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znacznie poszerzyły zakres swobody kształtowania indywidualnego u

Choć nadal z mocy prawa od chwili zawarcia małżeństwa powstaje ustrój wspólności majątkowej, niejako bez inicjatywy małżonków, ponadto funkcjonują jeszcze inne regulacje zarządu majątkiem wspólnym. Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Umowy takie mogą poprzedzać zawarcie małżeństwa. Zatem istotne jest, aby wyważyć interesy majątkowe małżonków oraz utworzonej przez nich rodziny i podjąć odpowiednie decyzje wpływające na stopień odpowiedzialności małżonków wobec osób trzecich. Jednocześnie skuteczność zawartej umowy majątkowej wobec innych osób uzależniona została od ich wiedzy o jej zawarciu oraz rodzaju co oznacza, że niespełnienie tego warunku spowoduje odpowiedzialność majątkową małżonków, tak jakby nie doszło do zawarcia umowy.

Aby podjąć właściwe decyzje konieczne jest zrozumienie pojęcia majątku wspólnego małżonków i ich majątków osobistych. Do majątku wspólnego w szczególności należą: pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonków, także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonków. Zwłaszcza w tej ostatniej grupie składników majątku wspólnego dot. funduszy emerytalnych  należy zwrócić uwagę na obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących w małżeństwie, a w przypadku ustania wspólności majątkowej – przedstawienie funduszowi dokumentu regulującego stosunki majątkowe.

Natomiast majątek osobisty małżonków stanowią między innymi: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności, nabyte  w trakcie trwania wspólności przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, służące wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne oraz prawa autorskie i własności przemysłowej.

Ustanowienie pełnomocnika

/ 04.03.2015Ustanowienie pełnomocnika

W przypadku wyjazdu poza granice kraju, warto ustanowić pełnomocnika, który będzie nas mógł reprezentować w nagłych sytuacjach życiowych.

W zależności od rodzaju czynności i instytucji, przed jakimi miałoby obowiązywać pełnomocnictwo, bezpieczne byłoby sporządzenie go przed notariuszem w formie aktu notarialnego bądź choćby złożenie pod pisemnym pełnomocnictwem podpisu w obecności notariusza, celem poświadczenia tożsamości osoby składającej podpis. W przypadku czynności dokonywanych przez małżonków, przy nieobecności któregokolwiek z nich, można wcześniej udzielić przed notariuszem zgody na określoną czynność.

Zaliczka czy zadatek

/ 04.03.2015Zaliczka czy zadatek

Przy zawieraniu przedwstępnej umowy sprzedaży należy zdecydować, czy wpłacana część ceny sprzedaży ma przybrać formę zadatku czy zaliczki, co wywołuje zupełnie inne skutki prawne.

I tak: w przypadku zadatku - w razie niezawarcia umowy sprzedaży przez kupujących sprzedający nie mają obowiązku zwrotu zadatku, a w razie niezawarcia umowy przez sprzedających zadatek podlega zwrotowi na rzecz kupujących w podwójnej wysokości, w jakiej był przekazany, natomiast w przypadku zaliczki - w razie niezawarcia umowy sprzedaży, podlega ona zwrotowi tylko w wysokości wpłaconej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, przekazana część ceny, czy to w formie zadatku czy zaliczki, ulega zarachowaniu na poczet ceny.

Zrozumienie odmienności tych dwóch form płatności, pozwoli stronom w sposób precyzyjny kształtować treść postanowień umowy, a co za tym idzie, świadomie podejmować ważne decyzje, dotyczące posiadanego majątku.                                                                                     

Dziedziczenie

/ 04.03.2015Dziedziczenie

Obecnie w dogodnym dla spadkobierców czasie można również u notariusza przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie obowiązujących przepisów lub pozostawionego przez zmarłego testamentu. Akt poświadczenia dziedziczenia w dniu podpisania przez spadkobierców zostaje zarejestrowany przez notariusza w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia, co stanowi potwierdzenie nabycia spadku. Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, iż notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, tylko przy udziale wszystkich spadkobierców ustawowych lub testamentowych. 

Porady
notarialne

Kancelaria notarialna to szczególne miejsce, gdzie osoby fizyczne i przedsiębiorcy dokonują ważnych czynności życiowych i biznesowych. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu wiem na co zwracać uwagę i jak pomóc klientom.

Zapraszam Hanna Grajzer Hanna Grajzer

 • Hanna Grajzer

  Hanna Grajzer

  Notariusz

 • Doświadczenie zawodowe

  Kancelarię notarialną prowadzę od 2001 roku. Moje doświadczenie prawnicze obejmuje jednak ponad 25-letnią praktykę zawodową. Początkowo zdobywałam ją podczas pracy w podatkowym wydziale orzeczniczym Izby Skarbowej w Poznaniu, następnie pracując w charakterze radcy prawnego. Dzięki temu pozyskałam wiedzę niezbędną do współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Mottem naszej kancelarii jest świadczyć usługi o najwyższej jakości, bazując na doświadczeniu i wzajemnym zaufaniu.

 • Karolina Bieda

  Karolina Bieda

  kierownik sekretariatu

 • Natalia Kruszewska–Grochalska

  Natalia Kruszewska–Grochalska

  pracownik sekretariatu

Doświadczenie zawodowe

Kancelarię notarialną prowadzę od 2001 roku. Moje doświadczenie prawnicze obejmuje jednak ponad 25-letnią praktykę zawodową. Początkowo zdobywałam ją podczas pracy w podatkowym wydziale orzeczniczym Izby Skarbowej w Poznaniu, następnie pracując w charakterze radcy prawnego. Dzięki temu pozyskałam wiedzę niezbędną do współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Mottem naszej kancelarii jest świadczyć usługi o najwyższej jakości, bazując na doświadczeniu i wzajemnym zaufaniu.


Kilka słów
o naszej
kancelarii

 • Nieruchomości

 • Umowy małżeńskie

 • Obsługa spółek

 • Wspólnoty mieszkaniowe

 • Testament i dziedziczenie

 • Odpisy i poświadczenia

NieruchomościWRÓĆ

Rozporządzanie nieruchomościami wiąże się z wieloma trudnościami formalnymi. Jesteśmy po to, by usprawnić ten proces. Pomagamy zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.

Najczęściej dokonywane czynności

Sporządzanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny:

 • nieruchomości,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Skorzystaj z naszego kalkulatora opłat:

Wybierz czynność

 • Kupno - sprzedaż
 • Wykup mieszkania lub domu od gminy przez dotychczasowego najemcę, z prawem do bonifikaty
 • Darowizna
 • Umowa przedwstępna
 • Umowa deweloperska
 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • Ustanowienie hipoteki

WRÓĆ

Umowy małżeńskieWRÓĆ

Z prawnego punktu widzenia relacja małżeńska wcale nie musi być jednoznaczna. Pomożemy uregulować prawne aspekty Państwa związku. Podejmiemy czynności przed zawarciem małżeństwa, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Najczęściej dokonywane czynności

Intercyzy przedmałżeńskie 400 zł
umowy majątkowe zawierane w czasie trwania związku małżeńskiego:  
rozdzielność majątkowa 400 zł
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (podział majątku dorobkowego również po ustaniu małżeństwa) 400 zł
umowa rozszerzająca wspólność majątkową 400 zł

WRÓĆ

Obsługa spółekWRÓĆ

Bycie przedsiębiorcą to w dużym stopniu podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Dzięki naszemu wsparciu prawnemu wzrośnie bezpieczeństwo dokonywanych przez spółkę transakcji, przekształceń oraz działań podejmowanych przez jej organy.

Najczęściej dokonywane czynności

Umowy spółek (koszty zależne od wysokości kapitału):  
osobowych i kapitałowych  
spółek komandytowych  
spółek komandytowo – akcyjnych  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółek akcyjnych  
protokoły ze zgromadzeń organów spółek:  
protokół ze zgromadzenia wspólników (Sp. z o.o.) 750 zł
protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy (S.A.) 1100 zł

WRÓĆ

Wspólnoty mieszkanioweWRÓĆ

Celem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych jest dbanie o wspólne dobro mieszkańców. W praktyce wiąże się to często ze złożonymi czynnościami prawnymi. Pomożemy się z nimi uporać.

Najczęściej dokonywane czynności

protokoły z zebrań wspólnot 300 zł
ujednolicenie terminu trwania prawa użytkowania wieczystego udziałów lokali w nieruchomości wspólnej 200 zł
regulacja udziałów w nieruchomości wspólnej 200 zł
adaptacja części wspólnych na lokale (koszty zależne od wartości lokali)  

WRÓĆ

Testament i dziedziczenieWRÓĆ

Kwestie testamentów oraz dziedziczenia mogą łączyć się z wieloma trudnościami. Towarzyszące im napięcie nie sprzyja rozważaniu czynności prawnych. Subtelnie i z rozwagą pomożemy uregulować wszelkie aspekty spadkowe.

Najczęściej dokonywane czynności

testamenty  notarialne 50 zł -
- 200 zł
odwoływanie testamentów 30 zł
przyjmowanie testamentów na przechowanie 20 zł / miesiąc
protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia 150 zł
umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia 60 zł
działy spadku i umowy zbycia spadku (koszty zależne od wartości spadku)  
protokoły:  
z przyjęcia, otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
z przyjęcia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzucenia spadku. 50 zł

WRÓĆ

Odpisy i poświadczeniaWRÓĆ

Niektóre dokumenty i czynności wymagają potwierdzenia przez notariusza. Jest to często niezbędne do realizacji planowanych przez Państwa działań.

Najczęściej dokonywane czynności

odpisy dokumentów i wyciągi z dokumentów 1 str. = 6 zł
wypisy aktów notarialnych 1 str. = 6 zł
poświadczenia:  
        własnoręczności podpisu 20 zł -
- 300 zł
czasu okazania dokumentów 1 str. = 6 zł
pozostawania przy życiu bądź w określonym miejscu 5 zł / 30 zł

WRÓĆ

Poznaj
naszą ofertę

Dokumenty do pobrania

Wizyta u notariusza może być nowym doświadczeniem. Chcemy aby dla Państwa była ona możliwie przyjemna. Przygotowaliśmy więc dokumenty których wypełnienie przed wizytą przyspieszy wszystkie formalności.

 • Osoby fizyczne

 • Spółki, inne osoby prawne

 • Stowarzyszenia, instytucje


Baza
dokumentów

Skorzystaj z naszego kalkulatora opłat

Wybierz czynność

 • Kupno - sprzedaż
 • Wykup mieszkania lub domu od gminy przez dotychczasowego najemcę, z prawem do bonifikaty
 • Darowizna
 • Umowa przedwstępna
 • Umowa deweloperska
 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • Ustanowienie hipoteki

Wybierz grupę pokrewieństwa nabywcy:

Wyczyść dane

Łączny koszt to:

0

0 zł netto*

Szczegóły wyceny

W tym podatki

Podatek od czynności cywilnoprawnych0

Opłaty notarialne

Taksa notarialna0 zł (+ 23% VAT)

Wniosek wieczystoksięgowy0 zł (+ 23% VAT)

Wypisy**0 zł (+ 23% VAT)

Opłaty sądowe

Opłata sądowa0

* Otrzymany wynik to dane poglądowe. Po więcej informacji zapraszamy do Kancelarii.

**Na potrzeby obliczeń przyjęto liczbę 4 wypisów po 5 stron (1 strona = 6 zł).

Wyślij podsumowanie
na swój e-mail

Masz pytania?
Zadzwoń.

61 662 74 53
61 847 31 33

Kalkulator
opłat

Kontakt

Kancelaria Notarialna 
Hanna Grajzer

ul. Sienkiewicza 21/3a 
60-816 Poznań
grajzer@rejent.poznan.pl
+48 61 662 74 53
+48 61 847 31 33

Godziny urzędowania:i

Możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania poza godzinami urzędowania


8:30 - 15:30
Parkowanie:

ul. Sienkiewicza - Strefa A
ul. Mickiewicza - Strefa A

Komunikacja miejska:

sugerowane przystanki -

Zwierzyniecka lub

Most Teatralny

 

Skontaktuj
się z nami

Polityka Cookies

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

Drogi użytkowniku Internetu,
wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.
Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.
Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.
Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W PRZEGLĄDARCE MOZILLA FIREFOX

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W PRZEGLĄDARCE MICROSOFT INTERNET EXPLORER

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W PRZEGLĄDARCE GOOGLE CHROME

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W PRZEGLĄDARCE OPERA

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W PRZEGLĄDARCE APPLE SAFARI

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH, TABLETACH I INNYCH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

Tekst pochodzi ze strony: http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html


Polityka Cookies

Polityka Prawna

Kancelaria Notarialna Hanna Grajzer (dalej zwana: „Kancelaria”), oraz Autorzy poszczególnych tekstów (dalej zwani: „Autorami”) przykładają szczególną wagę i staranność do treści zamieszczanych na Stronie internetowej www.notariuszgrajzer.pl (dalej jako: „Strona”). Niezależnie od tego, Kancelaria oraz Autorzy nie odpowiadają za szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z podejmowaniem (lub nie podejmowaniem) przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na Stronie, w tym w poszczególnych artykułach.

Treści prezentowane na Stronie, w tym poszczególne artykuły, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej oraz nie mogą być samodzielną podstawą podejmowania decyzji biznesowych, finansowych, procesowych lub innych, w szczególności dlatego, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia, mogą zawierać poglądy niepodzielane przez sądy lub inne instytucje i osoby, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub orzecznictwa. Ponadto, treści artykułów zamieszczonych na Stronie są wyłącznie odzwierciedleniem poglądów Autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii lub Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany artykułów oraz poglądów wyrażonych na Stronie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Hanna Grajzer.


Polityka Prawna